Fundusze norweskie

Pozytywne zakończenie projektu współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth – „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów”

 

PODSUMOWANIE REZULTATÓW PROJEKTU:

 

Zakupiono niezbędną infrastrukturę (zwiększenie zaplecza technicznego w Firmie, w postaci nabycia nowych środków trwałych), na którą składa się:

  1. Linia do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu opakowaniowego – SPRZEDAWCA: OMAR s.r.l.
  2. Linia do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – SPRZEDAWCA: Guidetti S.r.l.
  3. Maszyna przeładunkowa – elektryczna do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem – SPRZEDAWCA: PAKIET SP. Z O.O. SP. K.
  4. Instalacja fotowoltaiczna – SPRZEDAWCA: INOVATIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W wyniku projektu nawiązano współpracę z Polską Jednostką Naukową – SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 01-796 WARSZAWA, UL. Duchnicka 3. „Badanie podstawowe związane z przerobem metalurgicznym złomu i odpadów metali nieżelaznych”

 

Promowano pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich na stronie www, w mediach społecznościowych oraz na konferencjach i w prasie.

 

Wdrożono innowacyjne technologie/rozwiązania/ procesy/produkty zgodnie z założeniami (wskaźniki realizacji 100%)

Wdrożono innowacyjne rozwiązania opracowane w przedsiębiorstwie w wyniku projektu zgodnie z założeniami (wskaźnik realizacji 100%)

Liczba utworzonych miejsc pracy: zatrudniono mężczyznę, na pełen etat na czas określony, wiek: 22 lata.

 

Planowane rezultaty jakie zostaną osiągnięte do końca 2024 r. w wyniku pozytywnego zakończenia projektu:

Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2: 1575,00 tony

Szacunkowe zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej: 0,03 GWh

Szacunkowa roczna wielkość odpadów pochodzących z produkcji i działania przedsiębiorstwa, która została przetworzona, odzyskana bądź niewytworzona: 25,00 tony

Szacowany roczny wzrost rocznych obrotów: 5 procent

Fundusze norweskie - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2020
Norway grants - Norwegian Financial Mechanism 2014–2021

logofn
ZAPYTANIE OFERTOWE – NR 2/HOLDMAR/2024

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nowego środka trwałego – Instalacja fotowoltaiczna – 16.02.2024 r.   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986   Wydłużenie terminu na składanie ofert o

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii #3

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 02.10.2023 r. Rozstrzygnięcie postępowania: Wybrana oferta

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii #2

Dostawa i montaż linii do recyklinguwiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolneręki) – data: 30.09.2023 r. OTRZYMANIE OFERT OD PODMIOTU: GUIDETTI SRL

Czytaj dalej »
logofn
Dostawa i montaż linii

Dostawa i montaż linii do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – rozpoczęcie postępowania (tryb zamówienia z wolne ręki) – data: 21.09.2023 r. Wysłanie zaproszenia

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2023

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2023 r. DOTYCZY:POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI WSPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARUGOSPODARCZEGO (EOG)

Czytaj dalej »
logofn
Postępowanie 1/HOLDMAR/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021

Czytaj dalej »

Wystąpienie na Targach EKOTECH w Kielcach na spotkaniu zrzeszenia FORS w dniu 10.04.2024

logofn

Postępowanie na dostawę linii fotowoltaicznej

Poniżej link do ogłoszenia. W załączeniu dokumenty dla oferentów. Termin do 23.02.2024.  

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184986

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 19942014.

Fundusze EOG na lata 20142021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

EEA funds contribute from Iceland, Liechtenstein and knowledge in creation A Europe that is green, adaptable and supportive of social inclusion.

First two general objectives: economic and social losses in Europe and the bilateral link between donor countries and 15 EU countries from Central and Eastern Europe and the Baltic Sea area.

The three Donor States cooperate with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Donors contributed EUR 3.3 billion as part of health programs in the years 1994–2014.

EEA funds for 2014–2021 EUR 1.55 billion. Priority for this period to:

#1 innovation, research, education and competitiveness;

#2 social integration, youth employment and poverty reduction;

#3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;

#4 culture, civil society, good governance and fundamental law;

#5 general and internal affairs.

EEA funds are financial funds provided by Iceland, Liechtenstein and Norway, which the contribution is based on their GDP. Eligibility for health effects core platforms under the EU Cohesion Fund intended for countries utilities, in which the gross domestic income for housing depends on 90% of the EU average.

bannerfundusznorweski

02.11.2022 r.

INFORMACJA O PLANOWANYM WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA

 Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir informuje o planowanym ponownym wszczęciu postępowania pn. „Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”. Postepowania o numerze 1/HOLDMAR/2022 zostanie opublikowane na bazie TED oraz na stronie www.kasacjasamochodow.pl/fundusze-norweskie/ 02.12.2022 r. W razie zmian, Zamawiający poinformuje na stronie o nowym terminie.

Hotel Trylogia - spotkanie Fundusze norweskie 2022

Dnia 04.06.2022 odbyło się spotkanie dotyczące Funduszy norweskich w Hotelu Trylogia. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości wsparcia projektów rozwojowych poprzez środki z Funduszy norweskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz beneficjentów, co sprzyjało wymianie perspektyw i doświadczeń. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wydatki ogółem: 5 710 291.62 PLN

 

Wydatki kwalifikowalne: 5 679 421.02 PLN

Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 3 122 181.56 PLN

Kwota wsparcia [euro]: 727 306,55

Fundusze norweskie

30 września 2021 pod Wrocławiem odbyło się spotkanie członków izby przemysłowo – handlowej gospodarowania złomem. Jednym z tematów spotkania były Fundusze norweskie. 

Projekt współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

 

Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir w ramach projektu „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania elektroodpadów” korzysta z dofinansowania o wartości 727 306,55 EURO otrzymanego od Norwegii.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego na skalę świata procesu umożliwiającego przerób i rafinacje złomu różnych metali, w celu uzyskania czystego granulatu.

 

Termin realizacji projektu:

01/01/2021 r. – 30/04/2024 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

Project co-financed under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. 19.1 New Products and Investments. 19.1.1 Green industry innovation – Green growth

 

Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir, under the project „Implementation of an innovative waste reduction process in the form of electrowaste processing,” benefits from funding of EUR 727 306.55 received from Norway. 

 

The project assumes increasing the competitiveness of the company through the implementation of innovative technology a global scale waste reduction process in the form of processing scrap metal mixtures – starters, alternators, electric motors, etc. and electronic waste, which will ultimately translate into increasing the company’s revenues, increasing the amount of waste processed and recovered, and reducing greenhouse gas emissions released into the atmosphere. The project is consistent with the objectives program because it has a positive impact on increasing added value and implements innovative solutions a process that is not currently available on the market. The investment involves the purchase of four new fixed assets, two of which will remain combined into one coherent system. Positive solutions will be implemented as part of the project influencing horizontal policies and increasing employment. The project assumes cooperation with the Polish Scientific Unit at the stage its implementation. The solutions introduced by the Applicant will contribute to the reduction negative impact on the environment.

 

The main objective of the project will be achieved through the implementation of specific objectives

should include, among others:

– increasing revenues in the company, already in the first year after the project completion;

– increasing employment of at least 1 unemployed person;

– increasing the company’s technical resources in the form of purchasing fixed assets;

– increasing cooperation with the Polish Scientific Unit;

– reducing annual CO2 emissions;

– increasing the amount of waste that comes from the company’s operations and that has been processed and

recovered as a result of the project implementation.

– introduction of processing and recovery of other waste, e.g. electronic waste;

– production of energy from renewable sources for the new process.

The essence of the innovation used in the project is the combination of two technologies (one unknown, one

known for two years), which will make it possible to obtain pure material in the form of granulates

copper, aluminum and stainless steel from scrap electric motors and

alternators.

 

Purpose of the project:

The aim of the project is to implement a world-wide innovative process enabling the processing and refining of scrap of various metals in order to obtain pure granulate.

 

Project completion date:

01/01/2021 r. – 30/04/2024 r.

 

www.eog.gov.pl

www.norwaygrants.pl

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

logofn