Postępowanie 1/HOLDMAR/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2023 r.

DOTYCZY:
POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W
SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 20142021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 20142021 PROWADZONYM W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214
000 EURO, CO STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 DLA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA:


„Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup
maszyny przeładunkowej elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz
chwytakiem”

Nr postępowania:

1/HOLDMAR/2022
Zamawiający Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir z siedzibą przy ul. Aleja
Piłsudskiego 88, 05070 Sulejówek, numer NIP: 8240003835, numer REGON: 012301382, informuje o
ofertach, jakie wpłynęły na poszczególne części postępowania.

Część 1: Linia do recyklingu wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego.

BRAK OFERT

Część 2: Linia do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu komunalnego oraz złomu
opakowaniowego.

BRAK OFERT

Część 3: Maszyna przeładunkowa elektryczna do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz
chwytakiem.

ILOŚĆ OFERT: 1

NAZWA I ADRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY:

PAKIET SP. Z O.O. SP. K.

Ul. Kręta 65, 80217 Gdańsk

NIP: 9571085514

PARAMETRY OFERTY WRAZ Z PODANIEM CENY:

Całkowita cena brutto: 583.020,00 EUR

Długość systemu zasięgu ramion w maszynie przeładunkowej (w metrach): 16 metrów

Czas realizacji: Powyżej 9 miesięcy od podpisania umowy

Urządzenie wyposażone w zwijak elektryczny z kablem elektrycznym o długości min. 30 m wraz ze
złączem (wtyczkagniazdo): TAK

Kryterium prośrodowiskowe: NIE

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021, W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214 000 EURO, CO STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 ZŁ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

NAZWA POSTĘPOWANIA: 

„Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”

 

NUMER POSTĘPOWANIA:

1/HOLDMAR/2022

 

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20.

 

Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów PZP, a realizowane zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu PZP. Przepisy PZP nie stanowią podstawy prawnej realizacji postępowania i udzielenia zamówienia

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: 

s.szymanski@holdmar.com.pl

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

Dodatkowe komunikaty w sprawie prowadzonego postępowania: