Dostawa i montaż linii #3

Dostawa i montaż linii do recyklingu
wiązki samochodowej oraz kabla elektrycznego – (tryb zamówienia z wolne
ręki) – data: 02.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Wybrana oferta podmiotu:

GUIDETTI SRL

UZASADNIENIE:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wybrano
niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Oferta spełnia wszystkie minimalne
wymagania dotyczące Wykonawcy oraz Przedmiotu Zamówienia.

Planowane podpisanie umowy: 04.10.2023 r.

 

Dostawa i montaż linii do przerobu
mieszaniny metali oraz separacji złom u komunalnego oraz złomu
opakowaniowego – (tryb zamówienia z wolnej ręki) – data: 02.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Wybrana oferta podmiotu:

O.M.A.R. srl

 

UZASADNIENIE:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wybrano
niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Oferta spełnia wszystkie minimalne
wymagania dotyczące Wykonawcy oraz Przedmiotu Zamówienia.

Planowane podpisanie umowy: 04.10.2023 r.