logofn

Postępowanie 1/HOLDMAR/2021

bannerfundusznorweski

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021 PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214 000 EURO, CO STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 ZŁ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

„Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”

Nr postępowania: 1/HOLDMAR/2021

 

Zamawiający Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir z siedzibą przy ul. Aleja Piłsudskiego 88, 05-070 Sulejówek, numer NIP: 8240003835, numer REGON: 012301382 informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

UZASADNIENIE:

 

Cena ofert złożonych do każdej z trzech części postepowania przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021, W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214 000 EURO, CO STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 ZŁ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

NAZWA POSTĘPOWANIA: 

„Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej – elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem”

NUMER POSTĘPOWANIA: 1/HOLDMAR/2021

Postępowanie realizowane na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20.

Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów PZP, a realizowane zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu PZP. Przepisy PZP nie stanowią podstawy prawnej realizacji postępowania i udzielenia zamówienia

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: 

s.szymanski@holdmar.com.pl

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest poniżej:

Dodatkowe komunikaty w sprawie prowadzonego postępowania: