Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego