Załącznik nr 8 – Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia